Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Beques Consell Comarcal CURS 2017/18

23 d'abril de 2017

Obert el termini per a demanar l’AJUT de menjador escolar i/o material escolar i llibres: CURS 2017-18

Les sol·licituds  dels alumnes es presentaran a la secretaria de l’Escola mitjançant els annexos II,III,IV i V

Terminis: 1a convocatòria, fins el 22 de maig 2017

Documentació a presentar OBLIGATÒRIAMENT:

-Sol·licitud de l’ajut,  (annex II).

-Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar (majors de 16 anys), el sol·licitant, els seu progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

Declaració jurada de convivència de tots els membres de la unitat familiar, (annex IV).

Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys perquè el Consell Comarcal del Tarragonès pugui obtenir dades de l’Agència Estatal Tributària, l’Administració Oberta de Catalunya i comunicar a través d’EACAT (annex V).


Documentació OPCIONAL a presentar, si s’escau, amb l’annex III:

-Carnet VIGENT de Família nombrosa.

-Carnet VIGENT de Monoparentalitat.

-Certificat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar lloguer o arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials.

Discapacitat de l’alumne/a o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció o Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

-Si algun membre de la unitat familiar ha rebut, durant l’any 2016, qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables, caldrà especificar i aportar el certificat acreditatiu.

Per a més informació:

-Consulteu les bases de la convocatòria: Ajut menjador escolar Curs2017-18 Consell Comarcal Tarragonès

-Adreceu-vos al Consell Comarcal del Tarragonès o a la secretaria d’aquest centre