Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Consell Comarcal del Tarragonès

1 de juny de 2020

 

El Consell Comarcal del Tarragonès ha publicat la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs 2020-21.

Amb la finalitat de simplificar els tràmits en les actuals circumstàncies, s’han generat dos tipus de tràmits segons els curs passat es gaudís de beca o no.

Tràmit abreujat, per a famílies que tenen les mateixes circumstàncies que la convocatòria passada.

Tràmit ordinari, per a famílies que:

– Tenen alumnes en custòdia compartida.

– Tenen alumnes en acolliment.

– Han canviat els membres de la unitat familiar respecte el curs passat.

– Se’ls hagués denegat l’ajut per manca de documentació.

– NO VAN PRESENTAR SOL·LICITUD EL CURS PASSAT.

 

Informació:

Sol·licitud ABREUJADA: bequesmenjador@escolapaudelclos.cat o 608 481 201 de 9 a 13 h de dilluns a divendres.

Sol·licitud ORDINÀRIA: ensenyament@tarragones.cat o 977 24 45 00