Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Informació general

Termini de formulació de sol·licituds telemàtiques: 13 al 22 de març.

Termini de presentació de sol·licituds presencials: 19 al 22 de març (només per als casos en què sigui impossible fer-la telemàticament).

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2020 (nascuts el 2017).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2020 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

Per conèixer les vacants inicials cliqueu aquí (codi del centre 43005169).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

– conèixer el calendari del procés,

– consultar els centres,

– conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),

– presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència) en el centre triat en primera opció,

– consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,

– consultar el centre assignat, i

– fer la matrícula.