Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Documents

Programació General Anual 2016 – 17

Pla de menjador 2016-17 

Projecte de direcció. 2013-17

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre). 15.12.14

PEC (Projecte Educatiu de Centre)