Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Documents

Programació General Anual 2017 – 18

Pla de menjador 2017-18 

Projecte de direcció. 2017-21

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre). 15.12.14

PEC (Projecte Educatiu de Centre)