Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Documents

Programació General Anual 2018 – 19

Pla de menjador 2018-19

Projecte de direcció. 2017-21

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre). 04.02.19

PEC (Projecte Educatiu de Centre) 

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)