Programació

Les unitats de programació es distribueixen entre l’etapa infantil i l’etapa primària. En primer lloc, s’esmenten les competències bàsiques a assolir al final de l’etapa obligatòria treballades en el projecte. A continuació, es desglossen els fonaments curriculars de les unitats a les dues etapes, basant-se en el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil i en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Finalment, es desenvolupen les unitats per nivells, corresponent a cada nivell l’estudi particular d’un monument.

  1. Temporització general
  2. Competències bàsiques a adquirir en finalitzar l’educació obligatòria treballades en el projecte
  3. Educació Infantil
  4. Educació Primària
  5. Aspectes particulars de cada nivell