Continguts de C. Inicial

Coneixement del medi

                                     

Canvis i continuïtat en el temps

 • Ús de fonts orals, imatges i materials per reconstruir la pròpia història, valorant la dels altres i l’intercanvi comunicatiu dins el grup.
 • Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni.

 

Llengua catalana

 

Escoltar i comprendre

 • Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per aprendre.

 Llegir i comprendre

 • Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

Escriure

 • Composició de textos escrits, que poden tenir el suport d’imatges o esquemes, fets en diferents situacions,

 

Educació artística

 

Explorar i percebre

 • Interès i curiositat per descobrir i gaudir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars).

Interpretar i crear

 • Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials i avançant amb confiança i satisfacció en els diferents processos de producció.
 • Elaboració de propostes artístiques de resultes de la percepció sensorial, la imaginació i la realitat, , tot preveient els recursos necessaris en el procés de producció. 


Criteris d’avaluació

Coneixement del medi

 

 • Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants. Descriure altres fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions temporals bàsiques.

Llengua catalana

 

 • Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l’edat i presentats en diferents suports.

 

Educació artística

 

 • Reconèixer i anomenar algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.
 • Emprendre processos de creació i producció artística i desenvolupar-los amb confiança, satisfacció i respecte.