Continguts de C. Superior

Coneixement del Medi

Canvis i continuïtat en el temps

 • Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències.
 • Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni.
 • Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.

Llengua catalana

Escoltar i comprendre

 • Utilització de les TIC per a la comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual, per obtenir-ne informació i per aprendre.
 • Reelaboració i explicació de manera sintètica d’exposicions o explicacions que ha fet alguna persona o bé que s’han escoltat o s’han mirat a través d’algun mitjà audiovisual, amb especial atenció quan el procés de recerca s’ha fet amb l’ús de les TIC.

Llegir i comprendre

 • Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats possibles que fan referència a qualsevol àmbit de l’escola i de la vida cuotidiana.
 • Recerca d’informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i els glossaris, en cas que n’hi hagi.
 • Utilització d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús i capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per ferne un treball personal.

Escriure

 • Escriptura de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents intencions que, sempre que calgui, han de tenir el suport d’imatges o esquemes: narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics, entre d’altres.

Educació Artística

Explorar i percebre

 • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.

Interpretar i crear

 • Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais imaginats, creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en propòsits relacionables amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats del centre.

 

Criteris d’Avaluació

Coneixement del Medi

 

 • Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps

Llengua Catalana

 

 • Comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions), provinents de diferents mitjans. Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees principals que s’hi han exposat.
 • Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, entre altres), amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de material gràfic.

Educació Artística

 

 • Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística i cultural alguns trets socials, culturals, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere.
 • Formular opinions i argumentacions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals, de la utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet, atenent el seu paper social i cultural i la manera que comprenem l’entorn.
 • Cercar, elaborar i valorar concepcions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística.