Aspectes comuns a Primària

Les sis unitats de programació, corresponents una a cada nivell, presenten aspectes que són comuns a tota la primària, aspectes comuns a cada cicle i aspectes particulars de cada nivell, que corresponen a l’estudi particular de cada monument. Així, la programació del projecte interdisciplinari es resoldrà en aquests tres apartats.

Temporització

Les visites als monuments romans corresponents a 1r, 2n, 4t, 5è i 6è es desenvoluparan durant l’anomenada “Setmana de la cultura romana”, que se celebrarà a l’escola al mateix temps que se celebri a la ciutat el festival romà “Tàrraco Viva”. Les dates varien d’un any a un altre, però coincideixen en ser al voltant de la segona quinzena de maig.

Durant aquesta setmana cada dia es programarà una de les sortides (cinc dies lectius) i es duran a terme preferentment les activitats lligades a l’estudi dels monuments, com els treballs previs i el treball plàstic.

Competències Bàsiques treballades

A – COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

Habilitat per desenvolupar-se amb autonomia en diversos àmbits de la vida i el coneixement, i per interpretar el món.

B – COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

Saber-se comunicar oralment, per escrit, i amb els llenguatges audiovisuals, amb diversos suports i amb adequació a les diferents funcions.

C – COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

Conèixer, comprendre i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques, i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.

D – COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Comprendre la realitat social en la que es viu i conèixer l’evolució i organització de les societats.

E – COMPETÈNCIA DIGITAL

Habilitat per accedir a la informació usant diversos suports, entre ells les Tecnologies de la Informació i la comunicació

F – COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Comprendre i utilitzar els nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i els raonaments matemàtics.

Capacitats a desenvolupar i competències amb les quals es relacionen

(A) Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.

(B) Comprendre els missatges orals i textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper.

(B) Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa.

(C) Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i que representen les seves experiències.

(C) Conèixer les intervencions artístiques urbanes, els museus, els teatres, els auditoris, els edificis arquitectònics i culturals del barri, del poble o de la ciutat.

(D) Adonar-se de les seves funcions socials vinculades a la vida del barri, del poble o de la ciutat i a la noció de patrimoni.

(E) Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions, tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.

(E) Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

(F) Comprendre les magnituds mesurables i el procés de mesurar, i aplicar les unitats d’ús habitual, les tècniques i els instruments de mesura adequats a cada situació.