P4: Monument als Castellers

Temporització

Treballs previs a la sortida

Detecció de coneixements previs……………………………………………………………………………………………… 1 hora

Dibuix inicial……………………………………………………………………………………………………………………………………….1 hora

Cerca de preguntes…………………………………………………………………………………………………………………………1 hora

Presentació del racó del projecte………………………………………………………………………………………………½ hora

Elaboració del dossier del projecte………………………………………………………………14 sessions d’1 ½ hora

Activitat PDI………………………………………………………………………………………………………….12 sessions d’1 ½ hora

Treball vocabulari amb bits………………………………………………………………………………14 sessions de ½ hora

 

Treballs de camp

Visita………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 ½  hores

 

Treballs posteriors

Reproducció plàstica………………………………………………………………………………………….4 sessions d’1 ½ hores

Les cares dels castellers……………………………………………………………………………………2 sessions d’1 ½ hores

Fem un castell………………………………………………………………………………………………………2 sessions d’1 ½ hores

Lectura de contes………………………………………………………………………………………………10 sessions de ½ hora

Síntesi oral………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 hora

Visita dels castellers del Serrallo……………………………………………………………………………………………..1 ½ hora

 

Avaluació

Dibuix…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 hora

TOTAL: 52 hores i ½

 

 

 

Activitats d’aprenentatge

Inici

 • Conversa inicial. Presentació del tema a treballar: el Monument als Castellers de Tarragona. Detecció de coneixements previs sobre el Monument dels Castellers. Pluja d’idees que s’aniran recollint a la pissarra.
 • Dibuix individual inicial sobre el Monument als Castellers sense cap suport visual, en un full blanc.
 • Conversa sobre què es vol saber sobre el Monument als Castellers. Anotació a la pissarra, i extracció de les preguntes a resoldre amb el treball del projecte.
 • Presentació del racó d’informació del projecte. En un espai de l’aula s’aniran penjant materials sobre el Monument als Castellers i diferents cartells amb les respostes a les preguntes elaborades entre tots.
 • Elaboració del dossier del projecte. S’aniran presentant diferents materials i informacions per tal d’anar donant resposta a les preguntes que es va decidir treballar sobre el Monument als Castellers.

La dinàmica de les sessions serà la següent:

 • presentació a la PDI del full de treball: observació del full, hipòtesis sobre el tema que treballa el full, lectura del títol.
 • conversa sobre les possibles solucions al full de treball.
 • presentació de materials i informacions que donin resposta a la pregunta plantejada.
 • resolució grupal del full de treball a la PDI
 • resolució individual del full de treball

Paral·lelament s’anirà completant el racó del projecte.

 • Activitat PDI. El Monument dels Castellers.

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=2091&filter=1

Paral·lelament a l’elaboració del dossier s’anirà fent servir l’aplicació per la PDI per tal de completar i anar assolint els conceptes treballats.

 • Treball de vocabulari amb bits.

Presentació i treball del vocabulari del projecte (parts del castell, altres elements del castell, monuments de Tarragona). Es presentarà repetidament el vocabulari per mitjà de bits amb la dinàmica d’un joc.

També es presentarà un llibre elaborat amb les mateixes imatges del vocabulari (plastificades i enquadernades) que posteriorment es deixarà a la biblioteca de l’aula.

 

 

Desenvolupament

 • Visita al Monument als Castellers de Tarragona. Durant la visita s’observarà el monument, copsant les seves característiques físiques (està dur, quina forma té, alçada…), les seves parts, les cares dels personatges que el formen, la placa del terra… Es comprovaran els aspectes que hem anat treballant a l’aula i s’imitaran les postures dels diferents personatges.

S’experimentarà amb un imant i es comprovarà si s’enganxa al monument o no (no és de ferro).

També es farà un recull fotogràfic que posteriorment es veurà a la PDI de l’aula.

 

Síntesi

 • Reproducció plàstica del Monument dels Castellers. Observació de la forma del monument i plantejament d’hipòtesis: com hem de fer per tal que s’aguanti?
 • Experimentació lliure amb plastilina i posterior reproducció de la forma del monument.
 • Experimentació lliure amb paper de plata i posterior reproducció de la forma del monument.
 • Experimentació lliure amb fang i posterior reproducció de la forma del monument.
 • Es deixarà que s’eixugui bé el monument de fang i en una segona sessió se li donarà color amb tèmpera líquida. Un cop seca la pintura se li donarà una capa de vernís
 • Les cares dels castellers. Observació de les fotos de les cares de diferents castellers del monument.

Presentació del pintor Andy Warhol. Observació de la seva forma de pintar la mateixa cara amb diferents colors.

Experimentació lliure amb les cares dels castellers en una làmina en blanc i negre. Cada alumne acoloreix amb ceres la cara d’un casteller impresa anteriorment, seguint l’estil d’Andy Warhol. Posteriorment s’envernissa i, un cop sec, s’enganxa en una cartolina de color, deixant un marge al voltant.

Amb les diferents cares pintades es forma un collage que s’enganxa en un plafó de cartró folrat amb paper d’embalar.

 

 

 • Muntatge d’un Castell gràficament reproduïnt amb el propi cos els diferents pisos d’un 4 de 8 (el castell que representa el Monument als Castellers).

Presa de fotos dels pisos representats.

Impressió en paper fotogràfic dels diferents pisos. Es retallem i s’enganxen en un cartró folrat amb paper d’embalar. D’aquesta manera es reprodueix un castell entre tots els nens i nenes de la classe.

 

 • “El llibre més Alt dels Castells”. Lectura dels diferents contes sobre castells que hi ha en aquest llibre. Observació de les il·lustracions. Conversa posterior.

El llibre s’anirà llegint al llarg del treball del projecte.

 

 • Conversa final sobre els aprenentatges obtinguts del Monument als Castellers. Pluja d’idees anotada a la pissarra.
 • Dibuix final. Cada alumne/a fa un dibuix propi sobre el Monument als Castellers.
 • Visita dels Castellers del Serrallo. Explicació sobre l’equipament dels castellers, com són els castells, els instruments que fan servir, etc.

L’alumnat experimenta el que és fer de casteller i enxaneta, pujant a un petit pilar i emprovant-se la camisa i la faixa.

 

Activitats d’avaluació

Inicial

 • Conversa inicial. Presentació del tema a treballar: el Monument als Castellers de Tarragona. Detecció de coneixements previs sobre el Monument dels Castellers. Pluja d’idees que s’aniran recollint a la pissarra.
 • Dibuix individual inicial sobre el Monument al Castellers sense cap suport visual, en un full blanc.

 

Formativa

 • Observació del grau de participació i atenció durant l’activitat i del respecte pel torn de paraula.
 • Observació directa de l’evolució en lecto-escriptura.
 • Observació directa de la realització dels fulls de treball i el domini de la PDI i de l’assoliment dels conceptes que es van treballant.
 • Observació directa del domini de les tècniques plàstiques (modelatge i pintura) i del resultat.
 • Observació de la reproducció de les posicions dels castellers.

 


 

Final

 • Dibuix final. Cada alumne/a fa un dibuix propi sobre el Monument als Castellers. Observació de l’evolució en el dibuix comparant-lo amb el dibuix inicial.