P5: El Balcó del Mediterrani

Temporització

Treballs previs a la sortida

Detecció de coneixements previs………………………………………………………………………………………………..1 ½ hora

Dibuix inicial………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 ½ hora

Cerca de preguntes………………………………………………………………………………………………………………………….1 ½ hora

Presentació del racó del projecte…………………………………………………………………………………………………   ½ hora

Dossier del projecte……………………………………………………………………………………………….16 sessions d’ 1 ½ hora

 

Treballs de camp

Visita ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 ½ hora

 

Treballs posteriors

Dibuix col·lectiu…………………………………………………………………………………………………………3 sessions d’ 1 ½ hora

Reproducció amb plastilina……………………………………………………………………………………2 sessions de ½ hora

Conversa final…………………………………………………………………………………………………………………………………….1 ½ hora

Dibuix final…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 ½ hora

 

TOTAL: 31 hores i ½

 

Activitats d’aprenentatge

Inici

 • Conversa inicial recordant els monuments que es van treballar a P4. Pluja d’idees que s’aniran recollint a la pissarra.
 • Presentació del nou tema de projecte: el Balcó del Mediterrani. Dibuix inicial. Cada alumne fa el seu dibuix del Balcó del Mediterrani, sense cap suport visual, en un full blanc.
 • Conversa sobre el que es vol saber sobre el Balcó del Mediterrani. S’anirà recollint a la pissarra, i posteriorment s’extreuran les preguntes a resoldre amb el treball del projecte.
 • Racó d’informació del projecte.  En un espai de l’aula s’aniran penjant materials sobre el Balcó del Mediterrani. També s’hi afegiran cartells amb les respostes a les preguntes que entre tots s’ha decidit que cal resoldre sobre el tema. Aquest racó s’anirà completant mentre es treballi el projecte.
 • Elaboració del dossier del projecte. S’aniran presentant diferents materials i informacions per tal d’anar donant resposta a les preguntes que es va decidir treballar sobre el Balcó del Mediterrani.

La dinàmica de les sessions serà la següent:

 • Presentació a la PDI del full de treball. Observació del full, hipòtesis sobre el tema que treballa el full, lectura del títol.
 • Conversa sobre les possibles solucions al full de treball.
 • Presentació de materials i informacions que donin resposta a la pregunta plantejada.
 • Resolució grupal del full de treball a la PDI.

 

 • Resolució individual del full de treball

Paral·lelament s’anirà completant el racó del projecte.

 

Desenvolupament

 • Visita al Balcó del Mediterrani. Durant la visita s’observarà el monument, comprovant les seves característiques físiques (està dur, quina forma té, alçada…), les seves parts, les línies (rectes i corbes), què es veu des d’allí, la placa del terra, etc. S’aniran comprovant  els aspectes treballats a l’aula.
 • També es farà un recull fotogràfic que posteriorment es projectarà a la PDI de l’aula.

 

Síntesi

 • Reproducció plàstica conjunta del Balcó del Mediterrani. Observació de la forma del monument, parts, tipus de línies presents, etc. Dibuix de la Barana del Balcó amb diferents tècniques (ceres, retoladors, pintura).

 

 • Reproducció de la Barana del Balcó amb plastilina.
 • Conversa final sobre els continguts apresos. Pluja d’idees recollida a la pissarra.
 • Dibuix individual final del Balcó.

 

Activitats d’avaluació

Inicial

 • Conversa inicial recordant els monuments que es van treballar a P4. Pluja d’idees que s’aniran recollint a la pissarra. Full de treball
 • Presentació del nou tema de projecte: el Balcó del Mediterrani. Dibuix inicial. Cada alumne fa el seu dibuix del Balcó del Mediterrani, sense cap suport visual, en un full blanc.

 

Formativa

 • Observació del grau de participació i atenció durant l’activitat. Respecte pel torn de paraula.
 • Observació directa de la realització dels treballs i intervenció reorientadora, si cal.
 • Observació directa del domini de les tècniques plàstiques (modelatge i pintura) i del resultat.

 

Final

 • Avaluació de l’evolució del dibuix final comparant-lo amb el dibuix inicial, valorant la millora dels detalls, de l’aspecte, etc.