Continguts treballats en el projecte

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

Autoconeixement i gestió de les emocions

Exploració i reconeixement de les característiques bàsiques del propi cos.

Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos.

Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic i verbal.

Confiança i seguretat en els progressos propis.

 

Joc i moviment

Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres i els objectes.

Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques.

 

Relacions afectives i comunicatives:

Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres.

Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.

 

Autonomia personal i relacional:

Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar.

Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.

Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions.

Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.

 

Àrea de descoberta de l’entorn

Exploració de l’entorn:

Observació i identificació de diferents elements de l’entorn.

Observació i identificació de l’entorn social: la ciutat.

Identificació de tradicions i històries de l’entorn proper.

Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes de l’entorn.

Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix.

Respecte pels elements de l’entorn natural i social.

 

Experimentació i interpretació:

Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes.

Verbalització dels procesos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.

Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns propers.

 

Raonament i representació:

Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses.

Situació d’objectes en l’espai, reconeixent la posición que ocupen. Orientació en espais habituals d’entorns coneguts, fent ús de la memoria espacial.

Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en situacions properes. Consciència del pas del temps.

Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps.

Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, procesos, canvis.

 

Àrea de comunicació i llenguatges

Observar, escoltar i experimentar

Sensibilitat i interés per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació: converses, […], activitats relacionades amb la cultura.

Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment, adoptant una actitud positiva i de respecte envers les llengües.

Curiositat, interès i gaudi davant les creacions literàries, plàstiques.

Escolta i comprensió de narracions, contes, […], com a font de plaer i d’aprenentatge.

Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, etc.

Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, adquirint coordinació oculomanual.

Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials que contenen text escrit.

 

Parlar, expressar i comunicar

Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions artístiques.

Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments.

Expressió i comunicació de fets, sentiments, emocions o vivències a través de produccions plàstiques.

Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb imitació de models i amb un ús de la llengua cada vegada més acurat.

Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes que regeixen els intercanvis lingüístics.

Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les descobertes, hipótesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a incorporar les aportacions dels altres.

Utilització d’instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació.

 

 

Interpretar, representar i crear:

Ús dels llenguatges verbal, plàstic, matemàtic, com a objectes de creació i d’aprenentatge. Apreciació de l’estètica de les formes artístiques i de les sensacions i emocions que provoquen.

Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit.

Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement de lletres, etc.

Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.

Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis.

Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels companys i companyes.