Àmbit artístic

Àrea d’educació artística i visual i plàstica, música i dansa

Dimensió percepció, comprensió i valoració

Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.

Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Dimensió interpretació i producció

Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

Dimensió imaginació i creativitat

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.