Àmbit de coneixement del medi

Àrea de coneixement del medi social i cultural

Dimensió món actual

Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.