Àmbit de l’educació en valors socials i cívics

Àrea d’educació en valors socials i cívics

Dimensió interpersonal

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.