Àmbit matemàtic

Àrea de matemàtiques

Dimensió resolució de problemes

Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.

Competència 2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.

Dimensió raonament i prova

Competència 5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

Dimensió connexions

Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars.

Dimensió comunicació i representació

Competència 8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).