Cicle Inicial

Àrea de llengua catalana i literatura

Comunicació oral

 • Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans.

CA[1]: comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen activitats d’aula, situacions d’aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports.

 

 • Producció de textos propis (exposicions, explicacions) amb diferents suports, si s’escau, com les eines TAC.

CA: realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització d’imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix.

 Comprensió lectora

 • Utilització dels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

CA: comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l’edat i presentats en diferents suports.

Expressió escrita

 • Producció de textos escrits de tipologia diversa, en diferents formats i suports.

CA: escriure textos de diverses tipologies i que responguin a diferents situacions a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques.

 

Àrea de coneixement del medi social i cultural

Canvis i continuïtats en el temps

 • Canvis i continuïtats en fets quotidians de la pròpia experiència i en elements del patrimoni.

CA: […]Ordenar temporalment alguns fets rellevants. Descriure elements patrimonials aplicant nocions temporals bàsiques.

 

Àrea d’educació artística i visual i plàstica

Percebre i explorar

 • Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons…

CA: reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, […] dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.

 • Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.

CA: crear composicions visuals, […] que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions col·lectives.

 • Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el d’altres cultures.

CA: reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, […] dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.

Interpretar i crear

 • Produccions artístiques amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.

CA: reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, […] dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.

 • Composició individual i col·lectiva d’imatge i objectes a partir de materials i tècniques.

CA: crear composicions visuals, […] que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions col·lectives.

 

Àrea d’educació en valors socials i cívics

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

 • Identificació de les emocions i els sentiments propis.

CA: conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent

 • Actituds de responsabilitat i coresponsabilitat: acompliment dels deures propis i acceptació de les conseqüències dels actes realitzats intencionadament o no.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

 • Valoració de l’esforç i de la motivació.

CA: mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació.

Aprendre a conviure

 • Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia.

CA: mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes.

Aprendre a ser ciutadans responsables en un mòn global

 • Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

 • Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i responsabilitat en la seva utilització.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

[1] CA: criteri d’avaluació