Cicle Mitjà

Àrea de llengua catalana i literatura

Comunicació oral

 • Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola.

CA: participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques.

 • Normes que regulen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.
 • Producció de textos orals en l’àmbit personal i escolar (exposicions, descripcions, explicacions, justificacions…), utilitzant suports adequats (to de veu, gesticulació, suports visuals i audiovisuals), de manera ordenada i comprensible.

CA: exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utlitzant els recursos adequats i suports audiovisuals sempre que sigui convenient.

 • Comprensió de textos orals de diferents contextos: activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida quotidiana.

CA: comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà.

 • Interès, respecte i audició reflexiva davants les intervencions dels altres.

Comprensió lectora

 • Comprensió global i específica de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.

CA: comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà.

 • Comprensió i anàlisi de textos procedents de documents digitals i de mitjans de comunicació.
 • CA: comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà.

Expressió escrita

 • Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports.
 • Coherència i cohesió en l’organització del text.
 • Normes per a la bona presentació de textos escrits.

CA: escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats.

 

Àrea de coneixement del medi social i cultural

Continguts comuns als tres cicles

 • Realització d’un treball d’investigació mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals.

CA: col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

 • Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges.

 

Continguts específics de l’àrea de coneixement del medi social i cultural

Canvis i continuïtats en el temps

 • Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural.

CA: situar alguns fets històrics rellevants. Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests canvis i continuïtats.

 

Àrea d’educació artística: visual i plàstica

Percebre i explorar

 • Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn cultural i artístic.

CA: expressar i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística, individual o col·lectiva.

 • Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.
 • Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya.
 • Materials i tecnologies emprats pels artistes en el present i en el passat.

Interpretar i crear

 • Produccions artístiques en diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
 • CA: crear composicions visuals que representin idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments diversos.

 

Àrea d’educació en valors socials i cívics

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

 • Identificació de les emocions i els sentiments propis.

CA: conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent

 • Actituds de responsabilitat i coresponsabilitat: acompliment dels deures propis i acceptació de les conseqüències dels actes realitzats intencionadament o no.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

 • Valoració de l’esforç i de la motivació.

CA: mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació.

Aprendre a conviure

 • Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia.

CA: mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes.

Aprendre a ser ciutadans responsables en un mòn global

 • Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

 • Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i responsabilitat en la seva utilització.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.