Cicle Superior

Àrea de llengua catalana i literatura

Comunicació oral

 • Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i de l’escola.

CA: participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques. Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula.

 • Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.
 • Producció de textos orals de diferents tipus i formats de l’àmbit personal i escolar amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa.

CA: exposar temes de producció pròpia oralment. Utilització de material gràfic.

 • Comprensió de textos orals en diferents contextos.

CA: comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions) provinents de diferents mitjans.

Comprensió lectora

 • Comprensió del sentit global i específic d’un text de tipologia diversa en diferents formats i suports.

CA: aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats.

 • Comprensió de textos escrits en diferents formats vinculats a continguts curriculars.

CA: respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit mostrant comprensió.

 • Estratègies per a la cerca d’informacions en fonts impreses o a Internet.

Expressió escrita

 • Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suport
 • Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text.
 • Normes per a la bona presentació dels textos escrits.

CA: saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de text, a les intencions i al registre.

 

Àrea de matemàtiques

Numeració i càlcul

 • Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració.
 • Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.
 • Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació.

CA: reconèixer i comprendre les situacions-problema. Estimar una resposta raonable. Desenvolupar estratègies de resolució. Expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent i clara. Comprovar la validesa de les respostes.

 

Mesura

 • Comprensió de les magnituds mensurables, de les unitats i del procés de mesurar.
 • Aplicació de tècniques i instruments adequats per mesurar.

CA: seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, instrument i estratègia de mesura de les magnituds de longitud en entorns quotidians.

 

Àrea de coneixement del medi social i cultural

Canvis i continuïtats en el temps

 • Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics.
 • Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur.
 • Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi respecte.
 • Romanització a la península ibèrica. Fets bàsics de l’edat antiga al territori actual de Catalunya.

CA: utilitzar diferents tipus de fonts documentals i arqueològique per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps.

 

Àrea d’educació artística: visual i plàstica

Percebre i explorar

 • Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons…
 • Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.

CA: formular opinions i argumentacions i cercar creences i idees al voltant de les manifestacions artístiques i culturals.

 • Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya.
 • Característiques en la creació d’objectes i d’imatges que han canviat o es mantenen al llarg del temps.

 

 

Àrea d’educació en valors socials i cívics

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

 • Identificació de les emocions i els sentiments propis.

CA: conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent

 • Actituds de responsabilitat i coresponsabilitat: acompliment dels deures propis i acceptació de les conseqüències dels actes realitzats intencionadament o no.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

 • Valoració de l’esforç i de la motivació.

CA: mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació.

Aprendre a conviure

 • Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia.

CA: mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes.

Aprendre a ser ciutadans responsables en un mòn global

 • Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

 • Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i responsabilitat en la seva utilització.

CA: acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.